Naši lidé

Litoměřice - seznam našich lidí

Mgr. Jiří Adámek

33 let, archivář, předseda MO ANO Litoměřice

Ing. Josef Douša

41 let, projektový manager, místopředseda MO ANO Litoměřice

Ing. Marek Kocánek

34 let, VŠ, produktový manažer, místopředseda MO ANO Litoměřice

Ing. Radek Löwy

53 let, nezávislý za ANO 2011

Ing. Vladimír Matys

60 let, podnikatel v dopravě

Tomáš Sarnovský

43 let, grafik a vydavatel,

MUDr. Ondřej Štěrba

43 let, lékař

Program

1.

Občan a samospráva

Každý občan města Litoměřic je klient, z jehož peněz jsou hrazeny služby a péče, které mu radnice poskytuje. Tudíž má právo na informace a možnost seznámit se se všemi veřejnými dokumenty. Má právo spolupodílet se na rozhodování samosprávy. Má právo ji kontrolovat, kritizovat a žádat nápravu nedostatků. Abychom mohli kvalitně zastupovat naše spoluobčany, musíme znát jejich názory a aktuální problémy. Proto jim budeme naslouchat nejen půl roku před volbami, ale po celé funkční období.

2.

Strategický rozvoj

Naším cílem je přinášet větší užitek pro občany výběrem vhodných projektů, optimalizací investičních a následných provozních nákladů společně s maximálním využitím externích zdrojů financování a větším zapojením soukromého kapitálu.

3.

Finance a zásady hospodaření

Návrat morálky (normální je nekrást) a nakládání s veřejnými prostředky s péčí řádného hospodáře. Naším cílem je trvalé zlepšování kvality služeb poskytovaných občanům při současném dosažení vyrovnaného rozpočtu zajišťujícího dlouhodobě udržitelný rozvoj města.

4.

Doprava

V oblasti zlepšení městské dopravy máme vizi jak snížit dopravní zátěž ve městě. Vybudováním rezidentních parkovacích míst pro naše spoluobčany a dočasných stání pro návštěvníky hodláme řešit nevyhovující současný stav. V naší vizi máme i vybudování parkoviště pro zájezdové autobusy, abychom podpořili vybudování turistické infrastruktury.

5.

Zdravotnictví

Nepodporujeme projekt poloprivatizace Městské nemocnice. Hodláme využít znalostí a zkušeností odborníků v oblasti zdravotnictví pro zkvalitnění práce Městské nemocnice a dalších městských zdravotnických organizací. Budeme raději kvalitně platit špičkové odborníky než přebujelý management.

6.

Sociální politika

Naše sociální politika se bude zaměřovat na poskytování služeb potřebným spoluobčanům, aby se cítili v Litoměřicích skutečně jako doma.  Máme vizi, jak zlepšit kvalitu života rodinám s dětmi, mládeži, seniorům v tíživé životní situaci, zdravotně postiženým a dalším sociálně znevýhodněným skupinám spoluobčanů.  

7.

Bezpečnost

Chceme-li Litoměřice jako příjemné místo pro život, je bezpečnost a čistota samozřejmostí. Nástrojem k uskutečnění těchto cílů je pro samosprávu městská policie, jejíž role má být nejen represivní, ale hlavně preventivní.

8.

Životní prostředí

Úroveň péče o životní prostředí bude v budoucnu hodnocena nejen podle toho, jak ovlivňuje kvalitu života současným generacím, ale hlavně podle toho, v jakém stavu ji předáme našim potomkům. Zasadíme se o to, abychom zlepšili životní prostor našim spoluobčanům, tak, aby se budoucí generace nemusely za nás stydět.

9.

Veřejný prostor a cestovní ruch

Cestovní ruch je nepochybně jednou z nejdůležitějších součástí života města a může nemalou měrou přispívat do jeho pokladny. Pozitivně ovlivňuje život ve městě a může přinášet velké množství příležitostí pro podnikatelskou sféru a tím pádem zásadně přispívat k vytváření pracovních míst.Máme připravenou koncepci jak tohoto potenciálu plně využít ve prospěch občanů města.

10.

Sport

Litoměřice jsou sportovním městem. Radnice by tudíž měla vytvářet takové podmínky, které by umožňovaly nejen výkonnostní sport, ale také aktivní odpočinek otevřením sportovišť široké veřejnosti. Sportování musí být umožněno všem. Financování sportu by mělo být transparentní s jasně danými pravidly a kritérii.  Prioritou by měla být podpora sportování dětí a mládeže.

Oddělíme sportoviště a sportovce.Sportovci se budou zabývat pouze vlastními sportovními výkony, organizační stránku zajistí město.

katele v našem městě.

11.

Školství a mimoškolní aktivity

Město Litoměřice je zřizovatelem mateřských a základních škol a dalších organizací zajišťujících mimoškolní činnosti dětí a mládeže, měl by tedy řádně pečovat o jejich kvalitní provoz a trvalý rozvoj. Vlastní také areály, v nichž tato zařízení působí a měl by se tedy starat o jejich dobrý technický stav. Zcela zásadní je rovný a férový přístup města ke všem svým příspěvkovým organizacím.

12.

Kultura a památková péče

Kulturu a památkovou péči vnímáme jako naše majáky napříč časem – ukazují, udržují naše hodnoty, způsob života, tradici a současně jsou našim odkazem dětem. Naším cílem je jasná, transparentní a konzistentní podpora spolkového života, živé kultury, rozvoj tradic (masopust, vinobraní atd.), kulturního zázemí a podpora obnovy a využití památek. Nechceme sterilní prostory, ale naopak dát jim nový život.

Akce

Kontakt

Tomáš Sarnovský mo.litomerice@anobudelip.cz
volební manažer ANO
mob.: 606 912 275